Hoạt động gần đây của trang web

04:18, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Ung thư trực tràng
04:17, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Ung thư trực tràng
04:16, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 12.jpg vào Ung thư trực tràng
04:16, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 11.jpg vào Ung thư trực tràng
04:16, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 10.jpg vào Ung thư trực tràng
04:14, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Ung thư máu
04:11, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 3.jpg vào Ung thư máu
04:10, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 1.jpg vào Ung thư máu
04:09, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 5.jpg vào Ung thư máu
04:09, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 4.jpg vào Ung thư máu
01:37, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Ung thư tuyến vú
01:37, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Ung thư tuyến vú
01:37, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 43.jpg vào Ung thư tuyến vú
01:36, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 42.jpg vào Ung thư tuyến vú
01:34, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Ung thư xương
01:33, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 37.jpg vào Ung thư xương
01:33, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 30.jpg vào Ung thư xương
00:17, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bài thuốc hay
00:16, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bài thuốc hay
00:15, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa U bướu phần cổ
00:14, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa U bướu phần cổ
00:13, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 22.jpg vào U bướu phần cổ
00:13, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 21.jpg vào U bướu phần cổ
00:13, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã đính kèm 20.jpg vào U bướu phần cổ
00:11, 24 thg 7, 2017 Bảo An Đường đã chỉnh sửa U bướu Tử cung